Rektorati

Tel
+383 38 600 005

Bujar Demjaha

Rektor

Bujar Demjaha u lind në Ferizaj më 1960. Është arkitekt i dalluar në Kosovë por edhe jashtë vendit. Ai ka dizajnuar shumë projekte dhe ka botuar disa libra me rëndësi në Kosovë, rajon, Gjermani, Mbretëri të Bashkuar, Francë, etj..

Përveç projektit të veçantë Memoriali “Adem  Jashari” në Prekaz, Bujar Demjaha projektoi edhe disa memoriale në Prishtinë, Kleçkë, Gllogjan, Kërçovë, etj..

Projekte të tjera të rëndësishme të Demjahës, janë: Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës, Plani Rregullues Urban i Lagjes Pejton në Prishtinë, Muzeu i Arteve Bashkëkohore të Kosovës (Konkurs vendi i parë).

Projekte nga lëmi i konservimit restaurimit, që duhet veçuar janë: Kompleksi “Engelhard” (shek. XV) – Blanzac në Francë, Muzeu Etnologjik “Emin Gjiku” në Prishtinë.

Nga lëmi i enterierit rehabilitimi i Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Muzeu i Kosovës në Prishtinë.

Librat:

2002    “Problem apo sfidë”, Finish Human Rights Project, bashkautor i librit

2005    “Përshtatja e Objekteve Publike për personat me aftësi të kufizuara”, Finish Human Rights Project

2006    “Përshtatja e ndërtesave publike për personat me aftësi të kufizuara”, HandiKOS-Prishtinë

2007    “Të dhënat teknike për projektimin e hapësirave arkitektonike dhe modulet”

2010    “Mjedis i lirë-shoqëri për të gjithë”, Këshilli i Evropës

2016    “Role of Tourism in rural Development in Dukagjini Region in Kosovo“, Lambert Academic Publication, Gjermani

2017    “Post-conflict urban reconstruction of bazaars in Gjakova and Peja, Kosovo” në librin “Authentic Reconstruction”, Bloomsbury, Londër, UK

2018    “Shkolla e fshatit në funksion të zhvillimit të zonave zurale të Kosovës “, Perfecta, Sarajevë, Bosnjë e Hercegovinë.

 

Bujar Demjaha mban gradën shkencore Doktor i Shkencave në fushën e Arkitekturës, Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe është mësimdhënës i disa lëndëve ne Kolegjin AAB dhe në Universitetin e Tetovës.

Jeton dhe vepron në Prishtinë.

 

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005

Shemsedin Vehapi

Zv/ Rektor

Prof. dr. ass. Shemsedin Vehapi, u lind më 1972 në Lipjan. Studimet themelore,  të magjistraturës dhe të doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit Fizik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, me temë “Relacionet e forcës maksimale me aftësitë tjera lëvizore ”.

Dr. Vehapi  në Kolegjin AAB  mban pozitën e zevendësrektorit,  prorektor për Çështje mësimore dhe është profesor i rregullt në Fakultetin e Kulturë Fizike dhe Sport. 

Ka marrë pjesë në disa konferenca  shkencore dhe ka prezantuar dhe botuar  disa artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

Publikimet:                                     

 • Hasim Rushiti, Shemsedin Vehapi (2009). Determination of Some Motoric Abilities Based on Anthropometric Characteristics of Male Students Aged 17”.,,SPORT EKSPERT”.Journal Of Applied Physical Education And Sport. Vol. 2. Sarajevo

www.pdfiz.net/k-2933674.html

 • Shemsedin Vehapi, Hasim Rushiti, Hazir Salihu, Ilir Gllareva (2009). The impact of the anthropometric variables in the manifestation of motoric abilities on male students at the age of 17”. Thesis Kosova, no. 1. Prishtina.

 

 • Shemsedin Vehapi, Hazir Salihu, Vullnet Ahmeti, Valbona Zeqiri-Rexhepi (2009). Reasons for Violence in Kosova Sport. ,,THESIS KOSOVA”. No. 2.Prishtina

 

 • Bylbyl Sokoli,Fatmir Pireva, Shemsedin Vehapi (2012).Eficyency of the Ball Passes in the Finale Soccer Match in the European Championship Euro 2008. ,,SPORT MONT”. Scientific journal . No. 25,26,27. Monte Negro. ISSN 1451-7485

www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva…/SM_25-26-27.pdf

 • ShemsedinVehapi, BranimirMikic, Fatimir Pireva, Blagoja Risteski, IsmetBašinac(2014). Efects of motivating factors, Self-Esteem and Valuing of School, in Physicla Education Achievement.,,SPORT SCIENCE”. International Scientific Journal of Kinesiology Vol. 7, Issue 1. Travnik

 http://www.sportscience.ba/pdf/br13.pdf

 • Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva(2013).Influence of the Relevant Socio-Psichological Factors in the Final Success in the Subject of Physical Education.,, SPORTSKI LLOGOS” Interational Scientific Paper. Mostar.

http://www.nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/Sportski%20logos%20br%2020.pdf

 • Anita Zenuni & Shemsedin Vehapi (2013).Adaptive Cognitive Dimension and Maladaptive Behavioral Dimension as Motivating Factors in School Achievement. ,,THESIS”. No.1. Prishtina.

 

 • Shemsedin Vehapi, Ardita Pireva, Fatmir Pireva (2013). Differences Between Students 12 Year Old in Parameters of Fat Mass, Explosive Strenght And Speed. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)

http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf

 • Fatmir Pireva, Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi (2013).Factor Structure and Relations ff Flexibility Dimension at Male Students Fourteen Years Old. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper.. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)

http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf.

 • Shemsedin Vehapi & Anita Zenuni(2014).The effect of Planing, Time management, Learning and Tenacity on Students Scholl achievement. ,,PHILOSOPHICA”. International Journal of Social and Human Sciences. Vol. 1. No.1-2. Pp. 1-276. Tetova. ISSN 1875-8454(Print)

 

 • Besim Halilaj, Ilir Gllareva, Shemsedin Vehapi (2014).Repetitive Strength Among Students of Age 14. ,,SPORT MONT”. Journal for sport,physical education and health. Montenegro. ISSN 1451-7485

www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva.php/SM_40-41-42.pdf    

 • Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva, Besim Gashi, Branimir Mikić, Almir Arnautović(2014).Differences In Body Mass, Body Height And Eplosive, Repetitive And Static Strength Between 16-Year-Old Males And Females.,,SPORT SCIENCE”,Vol. 7, Issue 2. Print ISSN 1840-3662, Web ISSN 1840-3670

 www.sportscience.ba/pdf/br14.pdf

 

Ligjëron lëndët:

Metodikë e edukimit fizik

Të mësuarit dhe kontrolli motor

 

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005

Hasan Saliu

Prorektor për shkencë

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e Komunikimit Masiv – Komunikim Politik, ndërsa doktoratën gjithashtu në shkencat e Komunikimit Masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për Institutin Gjerman të Hulumtimeve Politike He-Ma.

Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

 

Publikime:

Hasan Saliu, Komunikimi në Komunikimi në diplomacinë publike: Soft power-i dhe imazhi ndërkombëtar i Kosovës, AAB, Prishtina: 2015 

Hasan Saliu, Multiple Target Audiences, Critical Analysis of Pristina-Belgrade Dialogue. On-line Journal Modelling the New Europe Issue no. 26/2018  doi: 10.24193/OJMNE.2018.26.08

Hasan Saliu, “The new nature of Cultural Diplomacy in the age of online communication” 
Journal of Media Critiques [JMC] vol.3. n.10. 2017. doi: 10.17349/jmc117206 (87-100)

Hasan Saliu, “International image of the country through strategic communication, Case of Kosovo”.  Journal of Media Critiques [JMC]. University of Lincoln, UK. Vol.3 No.9 2017 (65-76). doi: 10.17349/jmc117105   P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793.  

Hasan Saliu, “Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike”, në: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.Tiranë: Universiteti Bedër, 2016.  (29-38) 

Hasan Saliu, “Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi”  Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25). 

Hasan Saliu, “Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”, Thesis, AAB College, Prishtina: N.2.2015, ISSN: 1848-4298 (95-105).   

Hasan Saliu, “The role of media in intercultural communication in the age of globalization”. Media Industry- Trends, Dynamics and Challenges.  Proceedings Book, ISBN: 978-9928-194-17-6. (325-335).

Hasan Saliu, “Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare”. Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56).

Hasan Saliu, “Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media”, Socio-Economic Dimensions of Peace Building Proceedings Book, (62-72).

Hasan Saliu, “Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”, në: Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014. ISSN 2305-3828 (61-69). 

Hasan Saliu, “The image of a country, communication actors in educational exchanges”Thesis, NR. 1. 2013. Pristina, ISSN: 1848-4298. (89-98) 

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale  (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2013. (283-298).  

Hasan Saliu, “The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report”, në Thesis, Zagreb-Prishtinë, Spring, 1/2012., ISSN: 1848-4298, (67-78)  

Hasan Saliu, “The impact of Education in improving the Image of Kosovo”, në: Educatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

Hasan Saliu, “Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”, në: Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjikeUniversiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199). 

Hasan Saliu“Fushata “Kosovo- The Young Europeans”, një kërkim i paqartë i imazhit”,Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178).   

Hasan Saliu ,“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3,  (144-149).

 

Ligjëron lëndët:
Gazetari hulumtuese
Marrëdhënie me publikun
Komunikime ndërkombtare
Modele teorike të komunikimit masiv
Metodologji e kërkimit shkencor 

 

 

 

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005

Venera Kabashi – Llunji

Prorektore për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Zv.rektore për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare/ Vice-rector for International Affairs and Cooperation

Venera Kabashi- Llunji u lind më 12 dhjetor 1968 në Prishtinë. 

Ka mbaruar Fakultetin Filologjik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze, ndërsa studimet e magjistraturës në Universitetin e Kalgarit në Kanada. 

Ka përfunduar specializimin për Metodat Bashkëkohore të Mësimdhënies në Bournemouth, Angli, një specializim tjetër në Programin Zhvillimor për Udhëheqje të Lartë dhe Shkollën për Integrime Evropiane në Prishtinë. 

Studimet e doktoratës së parë i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike,  me temë: “Nacionalizmi si ideologji në programet e partive politike shqiptare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj” dhe mori gradën shkencore: Doktor i Filozofisë në lëminë: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike

Studimet e dyta doktorale i ka përfunduar në Universitetin e Europës Juglindore (SEEU) në Maqedoni, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Kulturës dhe Komunikimit me temë: “Aspekti morfologjik, sintaksor dhe semantik i mbiemrave: Krahasim i përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” duke e marrë gradën e  dytë shkencore: Doktor i Shkencave filologjike në lëminë e Gjuhës dhe Letërsisë angleze.

Ka përvojë pune nga viti 1991 si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin AAB që nga themelimi i tij.

 Në vitet 2002-2005 ishte këshilltare politike e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa në prill të vitit 2008 u emërua këshilltare politike e ministrit të Punëve të Jashtme.

Venera Llunji ishte anëtare e Asociacionit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Frankfurt /Gjermani, Dega në Prishtinë, gjatë viteve 1992-1999; anëtare e grupit punues pranë OSBE-së në procesin e monitorimit të projekteve për zhvillimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës dhe në projektet për implementimin e standardeve për Kosovën sipas Rezolutës 1244; anëtare e grupit punues në projektin për reformë të kapaciteteve në administratë publike në vendet e Evropës Jug-lindore; pjesëmarrëse në grupin koordinues të UNIFEM-it në Planin e veprimit për barazi gjinore në Kosovë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare. 

Ka përkthyer tre libra nga fusha e politikës : “Meritojmë Mëvetësi”, “Republika e Kosovës” dhe “ Helmimi- gjenocid modern”. 

Në vitin 2005 është shpallur Qytetare Nderi e qytetit Kalgari në Kanada. 

Nga viti 2014-2018 ishte dekane e Fakultetit te Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze në kolegjin AAB. Tani është pro-rektore për marrëdhënie ndërkombëtare dhe bashkëpunim në Kolegjin AAB.

Jeton në Prishtinë. Është e martuar dhe ka dy fëmijë. 

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005
ext 123

Zija Rexhepi

Prorektor për administratë dhe marrëdhënie me publikun

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës.

Në AAB fillimisht ka menaxhuar me Zyrën për Informim dhe më pas ka zgjeruar angazhimin edhe me udhëheqjen e Administratës dhe shërbimeve të saj. 

Është i angazhuar edhe në procesin mësimor, në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ligjëron lëndët:

 • Histori e filmit dhe TV 
 • Marrëdhënie me Publikun
Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005
ext 141

Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i Shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerëzore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: shqip, anglisht dhe serbisht/ kroatisht/ boshnjakisht.

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005
ext 111

Granit Curri

Sekretar

Granit Curri, i lindur me 05.06.1982, në Istog. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Istog. Studimet universitare katër vjeçare i mbaroi në vitin 2004 në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik. Në vitin 2006 ka dhënë edhe provimin e judikaturës. Studimet master i përfundoi në vitin 2013 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimin Civil-Juridik dhe fitoi titullin shkencor “MSc i Shkencave Juridike-Civile”. Z. Curri është i angazhuar edhe si ligjërues i lëndëve: E Drejta e kontraktore dhe Përgjegjësia juridiko-civile.

Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë të parapara me Statutin e Kolegjit dhe kontratën e tij. Është zyrtari më i lartë administrativ, përgjegjës për punët juridike dhe administrative. Për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

Sekretari i Përgjithshëm është anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit, pa të drejtë vote.

 

Ligjëron lëndën:

E drejta kontraktore

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005

Ardian Sallauka

Asistent administrativ në zyren e rektorit

Email
[email protected]
Tel
+383 38 600 005

Vlera Osmani

Zyrtare juridike

INSTITUTI AAB
APLIKO