Aktet universitare

 1. Statuti
 2. Rregullorja per studime
 3. Rregullorja për organizmin e studimeve Master
 4. Rregullorja e Studimeve të Doktoratës
 5. Rregullorja për Avancim të Personelit Akademik
 6. Rregullorja për Komunikim të Brendshëm
 7. Rregullorja për Transferimin e Studentëve
 8. Rregullorja për Kalendarin e Aktiviteteve të Rregullta Vjetore
 9. Rregullorja për Procedurën Disiplinore
 10. Rregullorja për Shpenzimet e Udhëtimeve Jashtë Vendit
 11. Rregullorja për Sigurimin e Cilësisë
 12. Rregullorja e Punës për Qendrën për Arkitekturë dhe Arte
 13. Rregullorja e Punës për Qendrën për Drejtësi, Kriminalistikë dhe Studime të Sigurisë
 14. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtim të Opinionit
 15. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtime Kulturore dhe Gjuhësore
 16. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtime në Sport
 17. Rregullorja e punës për Qendrën për Zvillim dhe Prognoza Ekonomike
 18. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Evaluim
 19. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Habilitim?
 20. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Kurrikula
 21. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Studentë
 22. Rregullorja e Punës e Senatit
 23. Rregullorja për Botime
 24. Rregullorja për Sistemin Tutorial
 25. Rregullorja për Përdorimin e Automjeteve Zyrtare
 26. Manual për Propozim dhe Punim të Temës së Masterit
 27. Udhëzues për Temë të Diplomës – Programet Baçelor
 28. Manual dhe Rregullore për Sjellje jo të mirë akademike
 29. Udhëzues për Referenca Akademike dhe për Shkrimin e Bibliografisë
 30. Kodi i Mirësjelljes
 31. Rregullorja për Procedurën dhe Kushtet për Marrjen e Diplomës
 32. Rregullorja për Funksionimin e Arkivit
 33. Rregullorja për Përcaktimin e Kritereve për Dhënien e Bursave për Studentët e Dalluar
 34. Rregullorja për Raportin mbi Rezultatet e Provimit
 35. Rregullorja e punës e Këshillit Drejtues
 36. Plani strategjik
 37. Kodi i Etikës për Stafin Akademik

 

INSTITUTI AAB
APLIKO