Shërbimi i TI-së

Një nga sektorët më të rëndësishëm organizativ në AAB është edhe Shërbimi i Teknologjisë Informative (TI).
AAB krahas angazhimeve të vazhdueshme për të siguruar studime cilësore, një rëndësi të veçantë i kushton edhe përparimit teknologjik. Si lider në arsimin e lartë jopublik, AAB mban primatin edhe në zhvillimin e infrastrukturës teknologjike në institucionet e arsimit universitar.
Shërbimi i TI-së në AAB, është përgjegjës për digjitalizimin e të gjitha shërbimeve, duke filluar nga shërbimet administrative, duke i dhënë prioritet të veçantë edhe digjitalizimit të veprimtarisë akademike përmes platformave elektronike.

 

Shërbimi i TI-së në AAB, përbëhet nga këto departamente:

  • Departamenti i rrjetit (network)
  • Departamenti i zhvillimit softuerik (software departament), dhe
  • Departamenti i mirëmbajtjes

Departamenti i rrjetit,
përkujdeset për infrastrukturën dhe mirëmbajtjen e rrjetit në të gjitha kampuset e AAB-së, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.

Departamenti i zhvillimit softuerik,
përbëhet nga dy zyra:
Zyra e zhvillimit të Sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, dhe
Zyra për web-zhvillim

Në Zyrën për zhvillimin e sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, janë të angazhuar:

Nusret Bilallaj, përgjegjës
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Valdete Daku, zhvilluese
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 103

Reshat Selmani, zhvillues
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Shkëlqim Mifari, zhvillues
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Samir Dalipi, zhvillues
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

 

Në kuadër të Zyrës për web-zhvillim, janë të angazhuar:

Besfort Mehmeti, web designer/zhvillues
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 182

 

Departamenti i mirëmbajtjes në Shërbimin e TI-së,
përkujdeset për mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve teknologjike në të gjitha kampuset e AAB-së, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.

Përgjegjës i këtij departamenti:

Armend Nuredini
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

Rrahman Drenica

[email protected]

tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

Elita Hoxha

[email protected] 

tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

 

Bunjamin Ameti 
[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 119

 

INSTITUTI AAB
APLIKO