Mundësi punësimi

Teknik i zërimit dhe ndriçimit

K O N K U R S
Për punë praktike në Teatrin AAB “Faruk Begolli”

Pozita:Teknik i zërimit dhe ndriçimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

-Bën realizimin teknik të programeve sipas agjendës së përcaktuar nga mbikëqyrësi;
-Mban përgjegjësi për kualitetin e video dhe audio sinjalit të regjistruar;
-Monitoron funksionimin e pajisjeve para realizimeve;
-Është përgjegjës për përzgjedhjen dhe përcaktimin e ndriçimit dhe zërimit gjatë video-regjistrimeve;
-Koordinon punën me anëtarët e tjerë të ekipit (kameramanët, asistentët e kamerës, montazherët);
-Sipas nevojës dhe kërkesës, ndihmon në arredimin e skenës.
-Mban evidencë për pajisjet teknike dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre.


Kualifikimet e kërkuara:
-Të jetë student në Fakultetin e Komunikimit Masiv, përparësi kanë studentët e programit të Produksionit;
-Të ketë aftësi të mira komunikimi;
-Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter;
-Njohja e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe të huaj është përparësi;


Dokumentacioni i nevojshëm:
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e nevojshme në e-mail adresën [email protected]

Studentët e interesuar duhet të jenë në gjendje të angazhohen në punë praktike për një periudhë prej 3 mujore.
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30/12/2019, ora 16:00.
 
 

Konkurs për Asistentë të Rregullt

K O N K U R S
Për pranimin e asistentëve të rregullt

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
(Dy asistentë për lëndët nga: Fusha e programimit)

Kualifikimet e kërkuara:
-Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e shkencave kompjuterike;
-Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8;
-Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
-Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
-Të ketë së paku 5 vite përvojë profesionale në fushën e programimit.


FAKULTETI I INFERMIERISË
(Katër asistentë për lëndët nga: Fusha e infermierisë së përgjithshme)

Kualifikimet e kërkuara:
-Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e infermierisë;
-Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8;
-Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
-Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
-Të kenë aftësi për përdorimin e teknologjisë informative.
Dokumentacioni i nevojshëm:
-Kërkesa
-Biografia (CV)
-Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri;
-Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
-Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie;


Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019
 
INSTITUTI AAB
APLIKO