Marrëveshje dhe bashkëpunime

Bashkëpunimi me partnerët nga fusha e arsimit të lartë të shkencës dhe bisnezeve është identifikuar si një ndër prioritetet kryesore për zhvillimin e AAB-së për periudhën 2013 – 2018. Bashkëpunimi ka për qëllim rritjen e mobilitetit, shkëmbimine studentëve, bashkëpunimin me ekonominë, përmirësimin e punës praktike të studentëve, dhe përcjelljen e rrjedhave të tregut që janë thelbësore për funksionimin e secilit institucion arsimor e shkencor kudo në botë. Njëkohësisht, format e ndryshme të bashkëpunimit janë mënyrë e krahasimit dhe e  vlerësimit të cilësisë dhe vlefshmërisë së programeve e proceseve në secilin institucion të arsimit të lartë.

AAB i ka të nënshkruara më se 90 marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme arsimore e joarsimore nga vendi, rajoni dhe bota. Këto marrëveshje parashohin zhvillimin e bashkëpunimit në fushën a arsimit të lartë, hulumtimeve shkencore, mobilitetit dhe në fushën e zbatimit të punës praktike në institucione dhe organizata vendore. Pos këtyre, AAB ka disa aspekte të tjera që e lehtësojnë zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, përfshirë uebfaqen funksionale, numrin e madh të mësimdhënësve me marrëdhënie të plotë dhe që flasin gjuhë të huaja, përfshirjen aktive të mësimdhënësve në programe e nisma të ndryshme bashkëpunimi si në arsim dhe në hulumtime e të tjera. AAB çdo vit ndan një fond vjetor prej 3 % të të hyrave të përgjithshme për zhvillim të aktiviteteve të ndryshme individuale, grupore e institucionale në fushën e bashkëpunimit vendor dhe ndërkombëtar.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO